Quản trị mạng và An toàn, an ninh thông tin
 

 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Danh sách các môn học trong chương trình
  • Thiết kế và cài đặt mạng
  • Mạng căn bản
  • Windows 10
  • Windows Server 2016
  • Ubuntu Server
  • An toàn, an ninh thông tin
 • Xem chi tiết chương trình đào tạo